English

نوش‌آفرین انصاری

کتابدار

زادروز: 20 شهریور 1318

زادگاه: هندوستان

وفات: -

محل دفن: -

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در28 تیر 1383ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد