English

آذرتاش آذرنوش

استاد دانشگاه

زادروز: 29 بهمن 1316

زادگاه: قم

وفات: 15 مهر 1400

محل دفن: تهران

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال‌ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم بزرگداشتی در22 آذر 1396 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمین معرفی کرد